Privacy verklaring


Privacy verklaring

Joost van Hengel Makelaars

Privacy verklaring Joost van Hengel Makelaars

Joost van Hengel Makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Joost van Hengel Makelaars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Joost van Hengel Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie ID-bewijs met nummer en afgedekte pasfoto en afgedekte BSN-nummer
 • Burgerlijke staat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joostvanhengel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 2. Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren.
 3. Om een taxatie-opdracht te kunnen uitvoeren.
 4. Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer deze hier wettelijk verplicht toe is. Zoals gegevens welke nodig zijn voor het doen van een belastingaangifte.
 5. U verkoopt uw woning/bedrijfsobject en u heeft ons hiervoor ingeschakeld.Wij gaan in opdracht van u promotie maken voor de verkoop van uw woning/bedrijfsobject, willen inzicht krijgen in de  waarde van uw woning/bedrijfsobject en de belangstelling voor uw woning/bedrijfsobject, zal belangstellenden rondleiden en namens u de onderhandelingen en de transactie begeleiden. Daarbij stellen wij ook uw identiteit vast
 6. U verhuurt uw woning/bedrijfsobject en heeft ons hiervoor ingeschakeld. Wij zullen in opdracht van u promotie maken voor de verhuur van uw woning/bedrijfsobject, belangstellenden rondleiden, zullen inzicht krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst opstellen. Daarbij stellen wij ook uw identiteit vast.
 7. U wilt een woning/bedrijfsobject kopen en heeft ons hiervoor ingeschakeld. Wij zullen in opdracht van u een voor u passende woning/bedrijfsobject vinden, namens u de onderhandelingen uitvoeren en de transactie begeleiden. Daarbij stellen wij uw identiteit vast.
 8. U bent op zoek naar een huurwoning/bedrijfsobject en heeft ons hiervoor ingeschakeld. Wij zullen in opdracht van u een geschikte huurwoning/bedrijfsobject vinden met een passend huurcontract. Daarbij stellen wij uw identiteit vast.
 9. U wilt een koopwoning/huurwoning/bedrijfsobject bezichtigen die bij ons wordt aangeboden.
 10. U wilt een woning aankopen, een woning huren, een bedrijfsobject kopen, een bedrijfsobject huren die bij ons wordt aangeboden.
 11. U wilt via e-mail op de hoogte gehouden worden over ons aanbod.
 12. Commerciële activiteiten met als doel om u informatie te geven over makelaardij gerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief.
 13. Indien u reageert op een woning/bedrijfsobject via de website, zodat wij u kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Joost van Hengel Makelaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Een aantal gegevens wordt door ons 20 jaar bewaard, omdat wij gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat wij de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, wordt door ons 5 jaar bewaard.
 • Financiële gegevens moeten wij minimaal 7 jaar bewaren in verband met de door de Wwft gestelde eisen.
 • Bij bezichtiging of aanvragen voor een bezichtiging van een koopwoning/ huurwoning/bedrijfsobject worden uw gegevens kort bewaard, niet langer dan 1 jaar.
 • De relevante gegevens van een taxatie wordt door ons 20 jaar bewaard, omdat wij gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.


Delen van persoonsgegevens met derden

Joost van Hengel Makelaars deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Joost van Hengel Makelaars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw gegevens kunnen, indien van belang, worden verstrekt aan of verwerkt worden door;

 • Notarissen
 • Aan/verkopende makelaars en taxateur
 • Verkopers/kopers
 • Huurders/verhuurders
 • Financieel adviseurs
 • ICT dienstverleners in verband met het verwerken van dossiers in systemen
 • Diverse social media (denk hierbij aan Facebook, Twitter, enz)
 • Administratiekantoren in verband met belastingaangiften
 • Validatie-instituten
 • Fotograaf ten behoeve van de verkoop van de woning.
 • Bouwkundig adviseurs/bureaus in verband met bouwkundige keuringen.
 • Deskundigen voor het inmeten van het woonoppervlakte en inhoud van de woning.


Database met historische panden

Van alle koopwoningen/huurwoningen en bedrijfsobjecten die via Joost van Hengel Makelaars worden verkocht, worden de volgende gegevens in de database van VBO/NVM/VastgoedPro vastgelegd:

 • Het adres van de woning of het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Bovengenoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Deze gegevens worden door de diverse brancheorganisaties gebruikt om analyses van de woningmarkt mogelijk te maken.

Verder worden deze gegevens verstrekt aan geselecteerde derden:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • VBO-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet VBO makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties voor onderzoeksdoeleinden.

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen.


Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Joost van Hengel Makelaars deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Joost van Hengel Makelaars geeft u hiervoor toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joost van Hengel Makelaars gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joost van Hengel Makelaars en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joostvanhengel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Joost van Hengel Makelaars wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joost van Hengel Makelaars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@joostvanhengel.nl.

 

Bahialaan 100

3065 WC Rotterdam

06 - 45778488

info@joostvanhengel.nl

Social Media